Over Looptijden.nl

Looptijden.nl is een website gemaakt als hulpmiddel voor hardlopers om makkelijk hun hardloop prestaties bij te houden. De site is ontstaan als een uit de hand gelopen hobby met als doel om het voor hardlopers makkelijk te maken hun prestaties bij te houden. Een soortgelijke website was - en is - nog niet in het Nederlands aanwezig en hopelijk helpt deze site om je plezier en motivatie in hardlopen te vergroten!

Looptijden.nl is in december 2008 online gegaan en is sindsdien in steeds sneller tempo gegroeid. Na het eerste jaar waren er al ruim duizend gebruikers actief op de site en met de introductie van de iPhone app is dat verder gegroeid tot dertienduizend in december 2010. Ook het aantal gebruikers welke dagelijks op de site actief is, is flink meegegroeid. Met enkele duizenden unieke bezoekers per dag behoort Looptijden.nl nu tot de grotere hardloopsites van Nederland.

Niet alleen is het gebruik van Looptijden.nl geheel gratis, er is ook een minimale hoeveelheid advertenties zichtbaar op de site. Het bijhouden van je hardloopprestaties moet namelijk wel leuk blijven! Ook de iPhone app en Android app zijn geheel gratis te downloaden en te gebruiken.

Lees ook gebruikersreacties, informatie voor de pers en advertentiemogelijkheden.

Steun Looptijden.nl

Enthousiast over looptijden.nl? Tip dan andere hardlopers over de site! Mocht je zelf meedoen met een hardloop vereniging of een organisatie van een wedstrijd, dan wordt een link of vermelding naar Looptijden.nl gewaardeerd!

Schrijf een review

Door het schrijven van een review krijgen andere internetters een beter beeld van wat ze met Looptijden.nl kunnen doen. Laat je mening achter over Android app, iPhone app of Windows Phone.

Looptijden.nl promotie materiaal en logo's

Looptijden.nl is mede mogelijk gemaakt door

De gebruikers! Zonder de vele tips en suggesties van vele gebruikers was Looptijden.nl nooit geworden wat het is.

Dank aan Jan Fokke Oosterhof alias Fast Fokkie voor zijn hulp bij de marketing en promotie van de site. Veel dank ook aan Bjorn van der Neut, Tinus Rijsbergen. van., Leo Timmermans en Michel van Kats voor hun inzet en vele tips!

Dank ook aan Montfoort IT voor (shirt)-sponsoring.

Moderators

De moderators op Looptijden.nl helpen de kwaliteit van de toegevoegde hardloopwedstrijden te verbeteren. Moderators zijn te herkennen aan een kleine ster voor hun naam.

Overig

Een deel van de iconen is afkomstig van Oxygen. De layout is gemaakt met het 960 Grid System.

Copyright bepaling

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot MeetMijnTijd en de logos van MeetMijnTijd, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij MeetMijnTijd. MeetMijnTijd behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij MeetMijnTijd. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeetMijnTijd is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

MeetMijnTijd heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van MeetMijnTijd, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

MeetMijnTijd heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met auteurs - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Looptijden.nl op Facebook